REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOM ZE SZTUKĄ

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania z Galerii Internetowej domzesztuka.pl dostępnego pod adresem https://www.domzesztuka.pl/.
 2. Właścicielem Galerii Internetowej domzesztuka.pl (zwanym dalej Sprzedającym lub Galerią) jest firma DORUM ART Fabryka Kształtów i Barw spółka cywilna Czajka-Trzeciakowska Marta Górska Małgorzata, NIP: 1132807148, Regon: 142477261.
 3. Galeria internetowa domzesztuka.pl jest uzupełnieniem oferty stacjonarnej Galerii  Dom ze sztuką w Centrum Praskim Koneser w Warszawie, gdzie na żywo można obejrzeć obrazy lub je bezpośrednio nabyć.
 4. Sklep internetowy Dom ze sztuką ściśle współpracuje z Fundacją Godnie Żyć i zasila poprzez prezentację Dzieł przeznaczonych na podziękowanie za dokonanie darowizny na rzecz Fundacji Godnie Żyć – projekt utworzenia i prowadzenia Domu Pomocy Pierwszego Miesiąca dla osób w trudnej sytuacji życiowej, aby zapobiegać ich bezdomności.
 5. Kupujący może szybko i efektywnie kontaktować się z Galerią poprzez wiadomości e-mail pod adresem: galeria@domzesztuka.pl

§2. Definicje

 1. Galeria (Sprzedający) – DORUM ART Fabryka Kształtów i Barw sc Czajka-Trzeciakowska Marta Górska Małgorzata, ul. Lubelska 30/32, lok. U-13, 03-802 Warszawa, Polska.
 2. Domzesztuka.pl – serwis internetowy, dostępny pod adresem domeny internetowej www.domzesztuka.pl, za pomocą którego Galeria prezentuje dzieła Artystów, prowadzi sprzedaż detaliczną umożliwiając Klientom ich zakup oraz promuje Artystów i ich Dzieła.
 3. Artysta – osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która jest autorem Dzieł przeznaczonych są sprzedaż, w domzesztuka.pl.
 4. Klient – osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, kupująca Dzieło Artysty od domzesztuka.pl.
 5. Dzieło – przedmiot zaprojektowany i (lub) wykonany przez Artystę. Opis i fotografie Dzieła prezentowane są w domzesztuka.pl.
 6. Zamówienie – zapytanie ofertowe, które składa Klient do Galerii poprzez formularz zamówienia domzesztuka.pl, którego celem jest potwierdzenie dostępności Dzieła, ustalenie ceny Dzieła i kosztów dostarczenia dzieła.
 7. Sprzedaż – umowy sprzedaży Dzieła wystawionego w domzesztuka.pl, w tym również zawarcie umowy na odległość między Klientem a Galerią, poprzez uznanie na rachunku bankowym Galerii wpłaty Klienta za Dzieło.

§3. Rola, prawa i obowiązki Galerii

 1. Galeria zajmuje się promocją Artystów oraz sprzedażą na własny rachunek wykonanych przez nich Dzieł, a także prezentacją oznaczonych Dzieł przeznaczonych na podziękowanie za darowiznę na rzecz Fundacji Godnie Żyć. Galeria może nadto pośredniczyć w realizacji Dzieł na indywidualne zamówienie Klienta, w imieniu, na rachunek i na rzecz Artysty.
 2. Galeria jest stroną transakcji dokonywanej z Klientem, tzn. jest stroną umowy sprzedaży Dzieła, za wyjątkiem oznaczonych Dzieł przeznaczonych na podziękowanie za darowiznę na rzecz Fundacji Godnie Żyć.
 3. Przedmiotem usług świadczonych przez Galerię jest sprzedaż Dzieł, sporządzanie ofert, negocjacje, i obsługa płatności we własnym imieniu oraz prezentacja przeznaczonych na podziękowanie za darowiznę na rzecz Fundacji Godnie Żyć..
 4. Zamieszczone w domzesztuka.pl informacje są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz.U. z 1964 r Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami; dalej Kodeks Cywilny).
 5. Wszystkie dzieła prezentowane w ramach domzesztuka.pl, znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tych dzieł (zwanych dalej Artystami). Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronach domzesztuka.pl bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich. W celu uzyskania zgody na kopiowanie, lub rozpowszechnianie materiałów prezentowanych na w/w stronie Użytkownik powinien skontaktować się z Galerią, pod adresem: galeria@domzesztuka.pl
 6. Galeria prezentuje zdjęcia oferowanych Dzieł, dokładając wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę Dzieł. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału Dzieła, związane z indywidualnymi ustawieniami koloru ekranu komputera Użytkownika.
 7. Galeria nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej z łamania praw autorskich przez osoby trzecie (Artystów i/lub inne galerie) prezentujące swoje prace na stronie Galerii. Galeria zastrzega sobie prawo do usuwania Dzieł, co do których zachodzi podejrzenie, iż zamieszczoną w Galerii treścią łamią prawa autorskie osób trzecich.
 8. Galeria zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Galerii w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
 9. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, jeżeli wyłącznie z ich powodu przesyłka nie dotarła do adresata.
 10. Galeria zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzieł prezentowanych na stronie Galerii. Zmiana cen lub wycofanie Dzieła nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 11. Galeria może odmówić Klientowi Sprzedaży Dzieła lub wysyłki Dzieła w formie wdzięczności za dokonaną darowiznę na rzecz Fundacji Godnie Żyć, jeżeli:
  1. nie dysponuje już Dziełem,
  2. Klient nie dostarczy prawidłowych danych adresowych umożliwiających skuteczne doręczenie Dzieła w tym adresu e-mail i nr telefonu
  3. Klient we wskazanym czasie nie uiści opłaty z tytułu zakupu Dzieła lub nie dokona darowizny na rzecz Fundacji Godnie Żyć w należytej wysokości,
 12. Galeria zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby jej oferta, obejmująca Dzieła była rzetelna i aktualna.
 13. Galeria zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie przekazanych danych adresowych Klienta, które wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji Zamówień oraz Sprzedaży.

§4. Prawa i obowiązki Klienta

 1. Przed każdym wysłaniem Zamówienia, Klient powinien zapoznać się z prezentacją Dzieła uważnie czytając opisy i oglądając zdjęcie umieszczone w prezentacji każdego Dzieła. Jeżeli Klient będzie miał jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Dzieła lub zasad jego zakupu, powinien nawiązać z Galerią kontakt pisząc na adres e-mail: galeria@domzesztuka.pl, opublikowany w domzesztuka.pl.
 2. Klient składając Zamówienie powinien prawidłowo wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia i użyć swoich rzeczywistych danych adresowych. Nie wypełnienie formularza Zamówienia, bądź nie potwierdzenie przez Klienta oferty wysłanej przez Galerię w odpowiedzi na Zamówienie będzie równoznaczne z odstąpieniem od zakupu i zostanie przez Galerię anulowane.
 3. Klient przed złożeniem Zamówienia jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z domzesztuka.pl przez Klienta oznacza, że zaakceptował Regulamin bez zastrzeżeń.

§5. Zasady dokonywania zakupów

 1. Domzesztuka.pl przyjmuje Zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku za wyjątkiem przerw technicznych lub awarii sieci Internet, skutkujących brakiem dostępu do serwisu. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
 2. Rzeczywisty wygląd Dzieł opublikowanych w domzesztuka.pl może ze względu na specyfikę przekazu teleinformatycznego różnić się od wyglądu publikowanego na reprodukcjach fotograficznych. Klient zobowiązuje się przed potwierdzeniem oferty złożonej przez Galerię do zgłoszenia wszelkich wątpliwości w związku z wyglądem Dzieła. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za powyżej opisane różnice po potwierdzeniu oferty przez Klienta.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzieł prezentowanych na stronie Galerii. Zmiana cen lub wycofanie Dzieła nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 4. Kolejność dokonywania zakupów:

  Krok 1 – Złożenie Zamówienia

  Krok 2 – Sprawdzenie dostępności Dzieła przez Sprzedającego – ze względu na unikatowość oferowanych prac, zamówienie każdorazowo zostanie potwierdzone pod względem dostępności pracy.

  Krok 3 – Wysłanie do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z określeniem terminu i kosztów dostawy

  Krok 4 – Sprawdzenie oferty, potwierdzenie oferty, dokonanie wpłaty za fakturę lub dokonanie darowizny na Fundację i zawarcie umowy przez Klienta

  Krok 5 – Zaksięgowanie wpłaty i dostarczenie Dzieła do Klienta wraz z certyfikatem autentyczności dzieła i fakturą VAT lub potwierdzeniem przyjęcia darowizny przez Fundację Godnie Żyć. 

 5. Zamawiający może otrzymać informacje dotyczącą statusu realizacji zamówienia kontaktując się z Galerią. Informacje zostaną przesłane e-mailem zwrotnym na podany przez Klienta adres e-mail.
 6. Czas realizacji zamówienia jest ustalany z Klientem indywidualnie drogą mailową. Galeria dołoży wszelkich starań, aby zamówione Dzieła dotarły do Klienta w idealnym stanie i w umówionym terminie. Termin dostawy liczony jest od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Galerii lub rachunku Fundacji Godnie Żyć. Galeria dołoży wszelkich starań aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 21 dni roboczych.
 7. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki Dzieła za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.

§6. Płatności i wysyłka Dzieł

 1. Ceny Dzieł w domzesztuka.pl, wyrażone są w Złotych Polskich, są cenami brutto i nie uwzględniają kosztów przesyłki (dostarczenia, odebrania Dzieła oraz jego ubezpieczenia na czas przewozu). Dla Klientów spoza granicy RP ceny przeliczane są według aktualnego kursu sprzedaży walut na dzień złożenia Zamówienia, w banku, który prowadzi rachunek firmowy Galerii lub Fundacji Godnie Żyć.
 2. Zamówione Dzieła dostarczane są na koszt Klienta. Koszty przesyłki opisane są na stronie domzesztuka.pl
 3. Zapłata za Dzieło lub darowizna na cele statutowe Fundacji Godnie Żyć dokonywana jest przed dostarczeniem Dzieła, przelewem na rachunek bankowy Galerii lub Fundacji Godnie Żyć, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia oferty przez Klienta. Chwilą zapłaty jest uznanie wpłaty Klienta na rachunku bankowym Galerii lub Fundacji Godnie Żyć. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży. Dokonanie darowizny na cele statutowe Fundacji Godnie Żyć stanowi podstawę do wysyłki obrazuu w formie podziękowania (dotyczy wybranych, oznaczonych obrazów).
 4. Klient wpłacając pieniądze na konto Galerii w polu „tytuł przelewu” jest zobowiązany podać numer zamówienia, Tytuł Dzieła i jego Autora. W przypadku wpłaty na konto Fundacji Godnie Żyć w polu „tytuł przelewu” klient jest zobowiązany wpisać „darowizna na cele statutowe Fundacji”.
 5. Za zakupy w Galerii Kupujący można zapłacić w następujący sposób:
  1. przelewem na rachunek bankowy, wskazany w potwierdzeniu zamówienia – na Galerii lub Fundacji Godnie Żyć,
  2. gotówką, co znaczy, że zapłata za zamówione Dzieło lub darowizna będzie pobrana przy odbiorze.
 6. Domzesztuka.pl dostarcza zamówione Dzieło paczką pocztową lub przesyłką listową za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłkami kurierskimi. Po uzgodnieniu z Klientem istnieje możliwość odbioru osobistego Dzieła.

§7. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 z późn. zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy zawieranej na odległość w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, pod warunkiem, że zwracane Dzieło jest nieuszkodzone, czyste, pozbawione zapachów i posiada oryginalne oznakowanie.
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie domzesztuka.pl, i wysłanego wiadomością e-mail na adres galeria@domzesztuka.pl
 3. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  1. dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
  2. kosztów ubezpieczenia przesyłki zwrotnej odpowiadającej wartości zakupu oraz nadania jej jako przesyłki chronionej.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres Galerii. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go osobiście Sprzedawcy, przy zachowaniu w/w terminu. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Do zwracanego Dzieła Konsument zobowiązany jest dołączyć fakturę VAT oraz certyfikat autentyczności, a także wypełniony formularz zwrotu.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 4. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Jeżeli Konsument nie zwrócił Dzieła osobiście Sprzedającemu, Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§8. Reklamacje

 1. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Reklamacja powinna być złożona na adres e-mail: galeria@domzesztuka.pl lub na adres DORUM ART Fabryka Kształtów i Barw sc, ul. Lubelska 30/32, 03-802,   Warszawa.
 2. W razie stwierdzenia występowania wad rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556 1-5563 i następne Kodeksu cywilnego.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
  1. Imię i nazwisko, adres, adres e-mail
  2. numer zamówienia
  3. opis niezgodności Dzieła z umową,
  4. datę zawarcia umowy będącej podstawą do reklamacji
  5. protokół szkody, a w nim przedmiot reklamacji i okoliczności uzasadniające reklamację, sporządzony w obecności kuriera
  6. fotografia szkody (możliwa w wersji elektronicznej)
 4. Zastosowanie się do ust. 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 5. Jeśli podane w reklamacji dane są niewystarczające do rozpatrzenia reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania, za wyjątkiem okoliczności opisanych w punkcie 5.

§9. Ochrona danych osobowych

 1. Poprzez wypełnienie przez Klienta formularza z danymi potrzebnymi do zawarcia umowy sprzedaży, Klient wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych przez Galerię wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia umowy, w tym rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.
 2. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Galerii Internetowej domzesztuka.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych(z późniejszymi zmianami.
 4. Galeria zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia, w drodze wysłanego drogą elektroniczną oświadczenia na adres mailowy Galerii – galeria@domzesztuka.pl

 

§10. Klauzula poufności.

 1. Klienci zobowiązują się zachować w poufności wszelkie informacje, o których powzięli wiadomość podczas negocjacji lub po zawarciu umowy sprzedaży.
 2. Za informacje poufne nie uważa się informacji, które:
  1. są dostępne publicznie z zastrzeżeniem, że nie stały się publicznie dostępne w wyniku naruszenia Regulaminu,
  2. informacje pochodzące od Galerii, co do których Galeria wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie.
 3. Klienci będą zwolnieni z zachowania w tajemnicy informacji poufnych, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania domzesztuka.pl. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i akceptacja wszystkich jego postanowień.
 2. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej, wyposażonej w wymagane wtyczki do prawidłowego wyświetlania materiałów strony oraz dostęp do Internetu.
 3. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
 4. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 5. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Galerii. 
 6. W celu uniknięcia wątpliwości możliwość dochodzenia roszczeń od Galerii z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2020 i w przyszłości może ulec zmianie. Aktualna wersja Regulaminu jest opublikowana pod adresem: www.domzesztuka.pl/regulamin. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
Mój Koszyk
Koszyk